Екология

Ползи от използването на природен газ за околната среда

Природният газ е най-чистото изкопаемо гориво. Той е високоефективна форма на енергия. Състои се главно от метан: химичният състав на природният газ е молекула на един въглероден атом и четири водородни атома (СН4). Когато метан се изгаря напълно, основните продукти на горене са въглероден диоксид и водна пара.
В повечето приложения, когато се използва природен газ се отделят много по-малко вредни вещества в сравнение с широко използваните в страната ни въглища и петрол.
Атмосферното замърсяване със серен диоксид и фини прахови частици на единица
произведен киловат час електроенергия в българските топлоелектрически централи е
най-високо в Европа.
Въпреки, че филтри за улавяне на серен диоксид и азотни окиси са монтирани на по-голямата част от топлоелектрическите централи в България, по изчисления на „Грийнпийс”- България, от атмосферно замърсяване на българските топлоелектрически централи само за 2012 година: над 2000 души умират преждевременно или 4 пъти повече от смъртните случаи при пътни катастрофи в България за същата година; приблизително 2000 души са в отпуск по болест дневно.
Високата смъртност (над 2000 души) е резултат от замърсяване с фини прахови частици (ФПЧ 10 и ФПЧ 2.5), които се отделят под формата на прах и сажди и се образуват при реакция между серни и азотни окиси високо в атмосферата.

Газификацията спомага за ограничаване и намаляване на емисиите вредни вещества в атмосферата, почвата и водите на страната ни.